آدرس پایگاه:

انتهای شمالی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بلوار شهید مژدی ، گلزار اول غربی ، گلزار دوم ، 12متری اول شرقی ، پ 4 ، ط 4

02122477319

تلفن مستقیم صاحب امتیاز و مدیر مسئول:

09126222843 (دکتر علیرضا عظیمی)

ایمیل:

fazayenomanzar@Gmail.com